Informujemy mieszkańców wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę Mieszkaniową Sp. z o. o. w Kamiennej Górze (SM), że od 1 lipca 2020 roku nastąpi zmiana w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobie uiszczania opłaty z ww. tytułu.
Na podstawie danych otrzymanych od Gminy Miejskiej Kamienna Góra SM w miesiącu lipcu dokona naliczeń (zgodnych z wcześniej zadeklarowaną przez mieszkańca w Urzędzie Miasta Kamienna Góra aktualną na czerwiec br. liczbą osób) które powiększą zaliczki z tytułu bieżącego utrzymania we Wspólnocie Mieszkaniowej. Od 1 lipca 2020 wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą Państwo uiszczać na indywidualne rachunki bankowe (te same na które dokonują Państwo obecnie opłaty z tytułu bieżącego utrzymania).
Zachęcamy do uzyskania dostępu do oferowanej przez SM mobilnej aplikacji: Internetowa Obsługa Kontrahenta, która umożliwi Państwu m. in. wgląd do naliczeń z tytułu opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi.
Od dnia 01 lipca 2020 mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez SM proszeni są o przedkładanie do SM aktualnych informacji o ilości osób faktycznie zamieszkujących w lokalu lub o fakcie powstawania odpadów komunalnych w lokalach, w których nie zamieszkują mieszkańcy.
Jednocześnie przypominamy wszystkim dłużnikom Gminy Miejskiej Kamienna Góra o obowiązku uregulowania zaległych zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałych do dnia 30 czerwca 2020 r. Opłaty te powinny być wpłacone przez dłużników do końca czerwca 2020 r. na posiadane przez nich dotychczasowe indywidualne numery rachunków bankowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra.