Zapytanie ofertowe – Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów budynku nr 10 przy Pl. Wolności w Kamiennej Górze.

Zapytanie nr WM/07/2019 z dnia 14.06.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Wolności 10 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów budynku nr 10 przy Pl. Wolności w Kamiennej Górze.”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach:

SIWZ – Pl. Wolności 10

Zał. nr 1 – Oferta

Zał. 3 – Przedmiar – Remont dachu Pl. Wolności 10

Załącznik nr 2: Gwarancja banku lub TU Karta gwarancyjna Wykonawcy Klauzula RODO do umowy Projekt Umowy – WM

Zał. nr 4 – Oświadczenie

 

Termin składania ofert: 28.06.2019r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.