Zapytanie ofertowe – Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów, budynku nr 23 przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze.

 

Zapytanie nr WM/10/2019 z dnia 24.06.2019r.

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ogrodowej 23 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów, budynku nr 23 przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze.”

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach:

SIWZ – ul. Ogrodowa 23

Zał. nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2: Gwarancja banku lub TU Karta gwarancyjna Wykonawcy Klauzula RODO do umowy Projekt Umowy – WM

Zał. nr 3 – Przedmiar robót – Ogrodowa 23

Zał. nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5: PB Ogrodowa 23 Rys 1A Rys 1E Rys 1I Rys 2A Rys 3A Rys 4A

 

Termin składania ofert: 09.07.2019r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.