Zapytanie ofertowe – Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów,  budynku nr 15 przy ul. Katowickiej 15 w Kamiennej Gorze.

Zapytanie nr WM/05/2019 z dnia 28.05.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Katowicka 15 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów budynku nr 15 przy ul. Katowicka w Kamiennej Gorze.”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach:

SIWZ – ul. Katowicka 15

Zał. nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2:

Gwarancja banku lub TU

Karta gwarancyjna Wykonawcy

Klauzula RODO do umowy

Projekt Umowy – WM

Zał. 3 – Przedmiar robót – ul.Katowicka 15

Zał. nr 4 – Oświadczenie

 

Termin składania ofert: 11.06.2019r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.