Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 58 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont w zakresie docieplenia elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 58  w Kamiennej Górze”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Termin wykonania robót do dnia 30 maja 2022r.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 35/10/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada  2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Kościuszki 58_SWZ-35.10.2021.P

2_Kościuszki 58 -formularz oferty

2_Kościuszki 58 -formularz oferty-konsorcjum

3_Kościuszki 58- umowa o rob bud

4_Kościuszki 58 – karta gwarancyjna

5_Kościuszki 58 -Projekt arch-bud

6_ Kościuszki 58_rys.1

7_Kościuszki 58-rys.2

8_ Kościuszki 58_rys.3

9_Kościuszki 58_rys.4

10_Kościuszki 58_rys.5

11_Kościuszki 58_rys.6

12_Kościuszki 58 _przedmiar

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Kościuszki 58_unieważnienie -22112021