Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 26 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 26 w Kamiennej Górze”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Termin wykonania robót – pięć miesięcy od dnia podpisania umowy.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 4/1/2022/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2022r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_WojPol26_SWZ-4.1.2022.P

2_Woj Pol 26 -formularz oferty

2_Woj Pol 26 -formularz oferty-konsorcjum

3_WojPol 26 – umowa o rob bud

4_Woj Pol 26 – karta gwarancyjna

5_Woj Pol 26_OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH

6_Woj Pol 26_Opis elementów objętych ochroną konserwatorską

7_Woj Pol 26 – przedmiar

Zmiana w zakresie kryterium oceny ofert

1_WojPol26_SWZ-4.1.2022.P-zm1