Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 9, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu na realizację zadania pn.: „Remont dachu wraz z przebudową kominów budynku przy
ul. Waryńskiego 9 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ nr 15/10/2020/P

Termin wykonania zadania – do dnia 30 czerwca 2021r.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/10/2020/P

2. SIWZ – 15/10/2020/P

3. Formularz oferty

4. Umowa

5. Karta gwarancyjna

6. Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 03.11.2020r

4. Umowa – zmiana

Opublikowane w dniu 10.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert -15/10/2020/P