Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 15 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wymiana obróbek blacharskich na gzymsach i malowanie  rynien na budynku przy ul. Szkolnej 15 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 21/7/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.07.2020r. o godz. 10:00.

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 21/7/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Umowa

4. Karta gwarancyjna

5. Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 29.07.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 21/7/2020/ZO