Wspólnota Mieszkaniowa M. Skłodowskiej-Curie 11  w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie remontu ściany frnotowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w  Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 23/7/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 23/7/2020/ZO

2. Przedmiar robót

3. Formularz ofert

4. Umowa – wzór

5. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 23.07.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 23/7/2020/ZO