Wspólnota Mieszkaniowa Parkowa 5 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Parkowej 5 w  Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 24/7/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 24/7/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Ekspertyza techniczna

5. Rysunek

6. Umowa

7. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 31.07.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 24/7/2020/ZO