Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 5, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zadanie pn.: „Remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Kościuszki 5 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 34/6/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.07.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 34/6/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Umowa

5. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 13.07.2020r.

Unieważnienie postępowania nr 34/6/2020/ZC