Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bohaterów Getta 42, 44, 46, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Remont części elewacji budynku przy ul. Bohaterów Getta 46 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 35/9/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 35/9/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Umowa – wzór

4. Karta gwarancyjna

5. Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 23.09.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 35/9/2020/ZO