Wspólnota Mieszkaniowa M. Skłodowskiej-Curie 11, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie remontu ściany frontowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 38/10/2020/ZO.

Termin wykonania zadania – do dnia 30.04.2021r.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 05.11.2020r. do godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 38/10/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Umowa

4. Karta gwarancyjna

5. Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 03.11.2020r.

3. Umowa – zmiana

Opublikowane w dniu 05.11.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 38/10/2020/ZO