Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Spółki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kamiennej Górze

 1. W sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt:

– przez formularz kontaktowy na stronie www.sm-kamiennagora.pl,

– pod numerem telefonu 75 64 55 160,

– e-mailem: sekretariat@sm-kamiennagora.pl

– pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Jako Administrator będziemy przetwarzać dane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 • zawarcia i realizacji umów z kontrahentami Administratora
 • w pozostałych przypadkach na podstawie udzielonej zgody
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane. Po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione w oparciu o przepisy prawa (ZUS, jednostki administracji skarbowej, wymiar sprawiedliwości) lub w oparciu o umowy powierzenia danych osobowych zawartych z kontrahentami Administratora (firmy prawnicze, informatyczne).

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw osoba, której dane dotyczą, może skorzystać, składając odpowiedni wniosek w sposób wskazany w pkt 2.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych może wynikać z przepisów prawa. Może mieć charakter dobrowolny, ale podanie danych będzie konieczne do zawarcia umowy.

 1. Zautomatyzowanie podejmowanych decyzji

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.