Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kamiennej Górze w celu zawarcia i realizowania umowy najmu mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 3, zwana dalej: „Administratorem”.
 2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt:

– przez formularz kontaktowy na stronie www.sm-kamiennagora.pl,

– pod numerem telefonu 75 64 55 160,

– e-mailem: sekretariat@sm-kamiennagora.pl

– pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa Kodeks cywilny oraz umowa najmu lokalu mieszkalnego/socjalnego/użytkowego wchodzącego w skład zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja Umowy będzie niemożliwa.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po rozwiązaniu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator może w szczególnych sytuacjach przekazać Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania będą przepisy prawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Ma Pani/Pana prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia,usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych), ale nie będą profilowane.