Przetwarzanie danych w celu zarządzania nieruchomościami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kamiennej Górze w celu zarządzania nieruchomościami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, zgodnie z położeniem lokalu, którego jest Pani/Pan właścicielem.
 2. Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła funkcję Zarządcy Nieruchomości firmie Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze.
 3. W związku z powyższym Procesorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 3, zwany dalej: „Procesorem”.
 4. W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt:
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.sm-kamiennagora.pl,
 • pod numerem telefonu 75 64 55 160,
 • e-mailem: sekretariat@sm-kamiennagora.pl
 • pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Ustawa o własności lokali oraz Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, której jest Pani/Pana członkiem, a Procesorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej, o których mowa jest w Umowie.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja Umowy będzie niemożliwa.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a po rozwiązaniu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Procesor może w szczególnych sytuacjach przekazać Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania będą przepisy prawa lub zapisy w umowie powierzenia danych zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a Procesorem.
 6. Procesor nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Procesora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia i usunięcia, do ograniczenia przetwarzania danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Procesora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych), ale nie będą profilowane.

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. 

w Kamiennej Górze 

ul. H. Sienkiewicza 3

58 – 400 Kamienna Góra

NIP: 614 15 21 402

Tel. 75 645 51 90

e-mail: bok@sm-kamiennagora.plKlauzule

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze

Skip to content