Zapytanie ofertowe – Remont elewacji i klatki schodowej budynku nr 56 przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze.

Zapytanie nr WM/02/2019 z dnia 27.05.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 56 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Remont elewacji i klatki schodowej budynku nr 56 przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze.”.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach:

SIWZ – ul. Kościuszki 56

Zał. nr 1 – Oferta

Gwarancja banku lub TU

Karta gwarancyjna Wykonawcy

Klauzula RODO do umowy

Projekt Umowy – WM

Zał. nr 3 – Przedmiar robót – ul.Kościuszki 56

Zał. nr 4 – Oświadczenie

Zał. 5 – ekspertyza techniczna opis

Zał. 5 – ekspertyza techniczna rysunki

Termin składania ofert: 10.06.2019r.