Zapytanie ofertowe – Kapitalny remont balkonów budynku nr 15 A przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze.

 

Zapytanie nr WM/18/2019 z dnia 31.07.2019r.

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 15 A w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Kapitalny remont balkonów budynku nr 15 A przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze.”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach.

 

SIWZ – Kościuszki 15A

Zał. nr 1 – Załączniki do SIWZ

Zał. nr 2 – Przedmiar robót – ul. Kościuszki 15A

 

Termin składania ofert: 14.08.2019 r.

 

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.