Zapytanie ofertowe – Kapitalny remont balkonów budynku nr 15 A przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze.

 

Zapytanie nr WM/11/2019 z dnia 24.06.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 15 A w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Kapitalny remont balkonów budynku nr 15 A przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze.”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach:

SIWZ – ul. Kościuszki 15 A

Zał. nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2: Gwarancja banku lub TU Karta gwarancyjna Wykonawcy Klauzula RODO do umowy Projekt Umowy – WM

Zał. nr 3 – Przedmiar robót – ul. Kościuszki 15A

Zał. nr 4 – Oświadczenie

 

Termin składania ofert: 10.07.2019 r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.