Zapytanie nr WM/02/2020 z dnia 08.01.2020r.

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wałbrzyskiej 7 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Kapitalny remont pokrycia dachowego budynku nr 7 przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Gorze.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach.

SIWZ – Wałbrzyska 7

Zał. nr 1 – Załączniki do SIWZ

Zał. nr 2 – Przedmiar robót – Wałbrzyska 7

Termin składania ofert: 22.01.2020r. do godz. 10:00.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.