Zapytanie ofertowe – Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów, budynku nr 23 przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze.

 

Zapytanie nr WM/17/2019 z dnia 31.07.2019r.

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ogrodowej 23 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów, budynku nr 23 przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze.”

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach.

 

SIWZ – Ogrodowa 23

Zał. nr 1 – Załączniki do SIWZ

Zał. nr 2 – Przedmiar robót – ul. Ogrodowa 23

Zał. nr 3 – Projekt budowlany

 

Termin składania ofert: 14.08.2019r.

 

 

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.