Zapytanie ofertowe – Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów budynku nr 3 przy Pl. Wolności w Kamiennej Gorze.

Zapytanie nr WM/01/2020 z dnia 03.01.2020 r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Wolności 3 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów budynku nr 3 przy Pl. Wolności w Kamiennej Gorze.”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach.

SIWZ – Pl. Wolności 3

Zał. nr 1 – Załączniki do SIWZ

Zał. nr 2 – Przedmiar robót – Pl. Wolności 3

Termin składania ofert: 17.01.2020 r. do godz. 10:00.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.