RODO

Inspektor Ochrony Danych

Janusz Malinowski, tel. 601 822 371, e-mail: iod@bajan.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O W KAMIENNEJ GÓRZE,
  58-400 KAMIENNA GÓRA, UL. H. SIENKIEWICZA 3
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Do niego można kierować pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe – Janusz Malinowski,  601822371,
  e-mail:  iod@bajan.com.pl lub w siedzibie SM.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym lub dostarczonym dokumencie aplikacyjnym przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację lub/i przyszłych rekrutacji celu, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: a) w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie 22¹ Kodeksu Pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i nie dłużej niż do końca każdego roku kalendarzowego (przyszłe rekrutacje),
 5. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą mieli pracownicy upoważnieni przez administratora danych osobowych, inne podmioty, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Klauzula informacyjna dot. umów cywilno-prawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

informuję, że

 • Administratorem Pani/Pana danych jest SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O W KAMIENNEJ GÓRZE,
  58-400 KAMIENNA GÓRA, UL. H. SIENKIEWICZA 3
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Do niego można kierować pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe –  Janusz Malinowski,  tel. 601822371,
  e-mail:  iod@bajan.com.pl lub w siedzibie SM.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, o której mowa powyżej, jej rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. 6 ust. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w celu sprawowania  zarządu i administrowania nieruchomościami, zapewnienia  prawidłowej eksploatacji, utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów Spółki, w celu archiwizowania
 4. 9 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,
 • Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 5. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres Administratora art. 17 RODO
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów, o których mowa w pkt. 4) jest dobrowolne, jednak niepodanie danych, o których mowa w lit a i b będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), zwanego dalej RODO, informuję,  że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O  W KAMIENNEJ GÓRZE,
  58-400 KAMIENNA GÓRA, UL. H. SIENKIEWICZA 3
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Do niego można kierować pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe –  Janusz Malinowski,  tel. 601822371,
  e-mail:  iod@bajan.com.pl lub w siedzibie SM.
 3. Pani/Pana dane osobowe w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora  [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], tj. ochrony informacji mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia administratora oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 4. Odbiorcami danych mogą być następujące kategorie podmiotów:
 1. Upoważnieni pracownicy administratora
 2. podmioty upoważnione z mocy prawa (np. Policja, Prokuratura);
 3. podmioty obsługujące oprogramowanie i system umożliwiający prawidłowe działanie monitoringu na zlecenie administratora;
 4. kancelaria prawna świadczące pomoc prawną na zlecenie administratora;
 5. podmiot świadczący usługi ochrony osób i mienia na zlecenie administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 30 dni. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w sposób trwały.
 2. Posiada  Pan/Pani  prawo  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  a  także  ich sprostowania  (poprawiania).
 3. Przysługuje  Pani/u  także  prawo  do  żądania  usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kamiennej Górze w celu zarządzania nieruchomościami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, zgodnie z położeniem lokalu, którego jest Pani/Pan właścicielem.
 2. Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła funkcję Zarządcy Nieruchomości firmie Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze.
 3. W związku z powyższym Procesorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 3, zwany dalej: „Procesorem”.
 4. W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt:
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.sm-kamiennagora.pl,
 • pod numerem telefonu 75 64 55 160,
 • e-mailem: sekretariat@sm-kamiennagora.pl
 • pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Ustawa o własności lokali oraz Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, której jest Pani/Pana członkiem, a Procesorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej, o których mowa jest w Umowie.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja Umowy będzie niemożliwa.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a po rozwiązaniu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Procesor może w szczególnych sytuacjach przekazać Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania będą przepisy prawa lub zapisy w umowie powierzenia danych zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a Procesorem.
 6. Procesor nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Procesora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia i usunięcia, do ograniczenia przetwarzania danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Procesora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych), ale nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy


Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.
Administratorem danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych jest SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O W KAMIENNEJ GÓRZE, 58-400 KAMIENNA GÓRA, UL. H. SIENKIEWICZA 3.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Do niego można kierować pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe – Janusz Malinowski, tel. 601822371, e-mail: iod@bajan.com.pl lub w siedzibie SM.
Rodzaj przetwarzanych danych
Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy.
Źródło danych
Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa w momencie, kiedy wypełniacie Państwo formularz kontaktowy.
Cel przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
• wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. udzielenie informacji na zadany temat, przedstawienie szczegółów oferty uczestnictwa w projektach oraz do obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,
2. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).
3. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:
• gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
• przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych,
• w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych,
• żądania sprostowania danych,
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
• uzyskania kopii Państwa danych,
• przeniesienia danych osobowych,
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że Administrator podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszył przepisy RODO.

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@bajan.com.pl lub pod adresem pocztowym siedziby Administratora wskazanym powyżej.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Brak podania tych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przesłania wiadomości za pomocą formularza.
Polityka prywatności
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych w naszych serwisach internetowych oraz w ramach świadczenia przez nas innych usług, w tym klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób/usług, zostały określone w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sm-kamiennagora.pl/polityka-prywatnosci/

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. 

w Kamiennej Górze 

ul. H. Sienkiewicza 3

58 – 400 Kamienna Góra

NIP: 614 15 21 402

Tel. 75 645 51 90

e-mail: bok@sm-kamiennagora.plKlauzule

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze

Skip to content