RODO

Inspektor Ochrony Danych

Janusz Malinowski, tel. 601 822 371, e-mail: iod@bajan.com.pl

Klauzula rekrutacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O W KAMIENNEJ GÓRZE,
  58-400 KAMIENNA GÓRA, UL. H. SIENKIEWICZA 3
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Do niego można kierować pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe – Janusz Malinowski,  601822371,
  e-mail:  iod@bajan.com.pl lub w siedzibie SM.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym lub dostarczonym dokumencie aplikacyjnym przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację lub/i przyszłych rekrutacji celu, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: a) w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie 22¹ Kodeksu Pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i nie dłużej niż do końca każdego roku kalendarzowego (przyszłe rekrutacje),
 5. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą mieli pracownicy upoważnieni przez administratora danych osobowych, inne podmioty, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna.

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

informuję, że

 • Administratorem Pani/Pana danych jest SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O W KAMIENNEJ GÓRZE,
  58-400 KAMIENNA GÓRA, UL. H. SIENKIEWICZA 3
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Do niego można kierować pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe –  Janusz Malinowski,  tel. 601822371,
  e-mail:  iod@bajan.com.pl lub w siedzibie SM.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, o której mowa powyżej, jej rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. 6 ust. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w celu sprawowania  zarządu i administrowania nieruchomościami, zapewnienia  prawidłowej eksploatacji, utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów Spółki, w celu archiwizowania
 4. 9 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,
 • Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 5. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres Administratora art. 17 RODO
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów, o których mowa w pkt. 4) jest dobrowolne, jednak niepodanie danych, o których mowa w lit a i b będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna – MONITORING WIZYJNY

Klauzula informacyjna – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), zwanego dalej RODO, informuję,  że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O  W KAMIENNEJ GÓRZE,
  58-400 KAMIENNA GÓRA, UL. H. SIENKIEWICZA 3
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Do niego można kierować pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe –  Janusz Malinowski,  tel. 601822371,
  e-mail:  iod@bajan.com.pl lub w siedzibie SM.
 3. Pani/Pana dane osobowe w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora  [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], tj. ochrony informacji mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia administratora oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 4. Odbiorcami danych mogą być następujące kategorie podmiotów:
 1. Upoważnieni pracownicy administratora
 2. podmioty upoważnione z mocy prawa (np. Policja, Prokuratura);
 3. podmioty obsługujące oprogramowanie i system umożliwiający prawidłowe działanie monitoringu na zlecenie administratora;
 4. kancelaria prawna świadczące pomoc prawną na zlecenie administratora;
 5. podmiot świadczący usługi ochrony osób i mienia na zlecenie administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 30 dni. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w sposób trwały.
 2. Posiada  Pan/Pani  prawo  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  a  także  ich sprostowania  (poprawiania).
 3. Przysługuje  Pani/u  także  prawo  do  żądania  usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą podlegały profilowaniu.

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. 

w Kamiennej Górze 

ul. H. Sienkiewicza 3

58 – 400 Kamienna Góra

NIP: 614 15 21 402

Tel. 75 645 51 90

e-mail: bok@sm-kamiennagora.plKlauzule

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze

Skip to content